RODO

RODO


Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
 1. Administratorem danych osobowych jest Notariusz GABRIELA GAŁKOWSKA – KOŹMA.
 2. Siedziba  administratora danych osobowych mieści  się  pod  adresem: 97-400 Bełchatów, ulica Piłsudskiego nr 3.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U.2017.0.2291) oraz art. 6 lit. e Rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać, aktualizować. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 7. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.