Kancelaria Notarialna Notariusz Gabriela Gałkowska–Koźma mieści się w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego, gdzie Notariusz pełni usługi notarialne, a w przypadkach uzasadnionych dokonuje czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii (w szpitalu, domu, siedzibie spółki).

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy Klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą notariusz Gabriela Galkowska – Koźma gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

 

Notariusz Bełchatów – Kancelaria Notarialna G. Gałkowska – Koźma