O Kancelarii


Kancelaria Notarialna Notariusz Gabriela Gałkowska–Koźma mieści się w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego, gdzie Notariusz pełni usługi notarialne, a w przypadkach uzasadnionych dokonuje czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii (w szpitalu, domu, siedzibie spółki).

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy Klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą notariusz Gabriela Galkowska – Koźma gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Akty notarialne


Akty notarialne to dokumenty urzędowe sporządzone przez notariusza potwierdzające dokonanie określonej czynności prawnej.
Zgodnie z polskim prawem akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim

Sprawy spadkowe


Osoby stojące przed koniecznością przeprowadzenia sprawy spadkowej często zwracają się po pomoc do notariusza. Zajmuję się zarówno przeprowadzeniem procesu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, jak i udzielaniem porad związanych z przyjęciem lub odrzuceniem, a także podziałem spadku. Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza jest rozwiązaniem szybszym do przeprowadzenia niż postępowanie sądowe. Z moich usług mogą skorzystać również spadkodawcy, pragnący notarialnie potwierdzić swoją ostatnią wolę.

Poświadczenie notarialne


Dokument będący kopią, odpisem lub wyciągiem, którego zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona notarialnie jest równie ważny jak oryginał. Kopie wykonywane są zazwyczaj na miejscu w kancelarii notarialnej, co daje pewność ich zgodności z dokumentem oryginalnym.